Vyplňování popisového pole

Popisové pole

Popisové pole se skládá obecně ze tří částí - „Razítko“, jak je popisové pole lidově nazýváno smí být maximálně 170mm dlouhé a obsahuje tyto rubriky: Označení, evidenční nebo registrační číslo dokumentu nebo výkresu. Název dokumentu nebo výkresu. Další údaje zákonného vlastníka dokumentu (u nás školy).

 

Vyplňování školního popisového pole

My se budeme zabývat údaji, které budeme povinni vyplňovat v tomto stádiu výuky.

 

ČÍSLO VÝKRESU – Do označení píšeme číslo výkresu. Je u nás tento zvyk složení čísla výkresu – ZKS – xx- S(D(0000, zapisujeme velikostí písma 7mm. ZKS – je zkratka předmětu. Ve vyšších ročnících může být nahrazena jiným názvem, např. SPS (stavba a provoz strojů) apod. xx – každý student má pořadové číslo podle třídní knihy v daném školním roce (např. 01,12,25). S(D) – S označuje výkres školní, D výkres domácí – písmeno dle tohoto kde výkres vytváříme. 0000 - toto čtyřčíslí charakterizuje, že jde o výkres originál. Pokud student dostane výkres přepracovat, napíše 0001. V pozdější výuce vhodnou kombinací toto čtyřčíslí máme možnost označovat sestavy, podsestavy, výrobní výkresy. S tím budete seznámeni později.

 

NÁZEV – do této kolonky napíšeme vhodný název tělesa, např. VÍKO, HŘÍDEL atd. Píšeme velkou abecedou s výškou písma 7mm.

 

VYPRACOVAL – do této kolonky napíšeme laskavě své ctěné jméno. Velikost písma odpovídá velikosti prostoru. DATUM – píše zde datum vypracování školního nebo odevzdání domácího výkresu.

 

TŘÍDA – velikostí písma 7mm uveďte třídu, kterou v ten daný školní rok navštěvujete, např. 1. A.

 

MĚŘÍTKO – opět velikostí písma 7mm uveďte měřítko na výkrese, které jste použili, např. 1 : 1.

 

ROZMĚR – zde musíte napsat rozměr výchozího polotovaru, ze kterého jsme součást vyrobili. Např. hřídel jsem získal opracováním kruhové tyče. Proto do rozměru napíši rozměr polotovaru Ø30 x 100, kde krát 100 znamená délku tyče. Poznámka:

1. U každého polotovaru je ve strojnických tabulkách uvedeno, jak se má označovat. Držme se těchto zápisů, i když se připravuje v závislosti na psaní na pčítači označovaní jiné (KR=kruhová tyč, OBD=obdélníková tyč atd.).

2. Nezapomínejte, že při volbě rozměru polotovaru musíte nechat přídavek materiálu na obrábění, na začištění řezu, úpravu povrchu apod. Proto většinou několik mm materiálu přidáváme. 3. Pozor, ne každý rozměr se vyrábí!!!

 

POLOTOVAR – do té kolonky musíme napsat normu polotovaru, jehož rozměr jsem uvedl v kolonce ROZMĚR. U každého polotovaru je vždy uvedena norma (např. ČSN 425510 pro kruhové tyče atd.).

 

MATERIÁL – zde jsou 2 kolonky. Pokud je materiál výchozí stejný jako končný, kolonku materiálu výchozího proškrtneme tenkou vodorovnou čarou a do kolonky konečný napíšeme námi zvolený materiál. V případě, že došlo k úpravě materiálu, vyplníme kolonky obě. Poznámka: Je třeba se vždy přesvědčit, jestli se z námi zvoleného materiálu daný polotovar vyrábí. To lze zjistit u normy polotovaru.

 

TŘÍDA ODPADU – pro každý materiál je charakteristické trojčíslí, které je stejné pro určité skupiny materiálu, které mohu jako odpad dávat dohromady. Najdu v tabulkách pro daný materiál.

 

HMOTNOST – rozlišujeme hmotnost hrubou a čistou. Hrubá hmotnost je hmotnost polotovaru, jehož rozměry jsme uvedli v kolonce ROZMĚR. Např. uřízli jsme 15mm ryče. V tabulkách je uvedena hmotnost 1m tyče. Výpočtem zjistíme, kolik váží těchto 15mm a výsledek tohoto výpočtu uvedeme do příslušné kolonky. Čistá hmotnost je hmotnost součásti po konečném opracování. Dá se určit tak, že zjistíme objem odděleného materiálu odpad při výrobě a ten odečteme od hrubé hmotnosti nebo spočítáme objem konečného výrobku a přes hustotu zjistíme jeho hmotnost. Upozornění:

 

a) V případě, že výchozím polotovarem pro opracování je odlitek nebo výkovek, napíšeme do kolonky POLOTOVAR např. ODLITEK nebo VŹKOVEK a rozměr nevyplňujeme.

b) Jestliže upravujeme nějakou normalizovanou součást (např. zkrácení normalizovaného šroubu), do kolonky ROZMĚR napíšeme rozměry původního šroubu, do kolonky POLOTOVAR normu šroubu a na výkrese kótujeme pouze ty rozměry, které jsou nutné pro zkrácení.