Předepisování drsnosti povrchu, struktura povrchu

Skutečný povrch součásti se liší od ideálního povrchu. Na skutečném jsou velmi jemné nerovnosti. Tyto nerovnosti přímo závisí na způsobu obrábění, řezných podmínkách apod.

 

Mezinárodní norma uvádí několik způsobů vyhodnocování drsnosti povrchu a podle těchto způsobů se veličiny nazývají. Podíváme se na tři z nich.

 

Nejvyšší výška nerovnosti povrchu

Je dána součtem výšky nevyjvyššího výstupku Rp a hloubky nejnižší prohlubně Rm

 

Výška nerovností profilu z deseti bodů

Rz je střední hodnota z absolutních hodnot výšek pěti nejvyšších výstupků a pěti nejnižších prohlubní profilu v rozsahu základní délky.

 

Střední aritmetická úchylka profilu

Ra je střední aritmetická hodnota absolutních hodnot úchylek profilu v rozsahu základní délky. Určitý úsek daný základní délkou l rozdělíme na n dílků stejně od sebe vzdálených a sečteme jejich absolutní hodnoty (výšku či hloubku). Ploch výstupků a prohlubní (na obr. 85 označena svislým šrafováním) se dá nahradit obdélníkem (na obr. 85 šrafován se sklonem), kde jedna hrana je délka l a druhou střední aritmetická úchylka profilu Ra (Pro studenty znalé integrálního počtu je lépe pochopitelný vztah, kde integrál vypočte plchu a dělením délkou l máme opět hodnotu Ra).

 

Předepisování drsnosti povrchu na výkresech

Podle normy ISO se předepisuje drsnost pomocí značky a údajů ke značce připojených viz obr. 86. Na obrázku jsou kromě tvaru značky i tyto údaje:

a – hodnota drsnosti Ra, Rz neb Ry v mikrometrech. Před ní se zapisuje značka parametru.

b – zpracování nebo konečná úprava povrchu (lapováno, broušeno atd.)

c – hodnota vlnitosti v mikrometrech nebo základní délka v mm

d – značka směru stop p obrábění

e – přídavek na obrábění v mm

f – hodnota parametru drsnosti jiného než R zapsaná za značkou parametru. Pokud by se někdo teď příliš vyděsil, nebojte se. Nikdy není tak špatně, aby nemohl být hůře. Ale vážně. My budeme předepisovat pouze hodnota a – viz obr. 87, a to především drsnost R a. Poznámka: Zatím se stále často používá zapisování drsnosti tak, že se neuvádí před hodnotu drsnosti symbol Ra. Pamatujte si, že nemůžete předepisovat hodnoty R, jak nás napadne. Jsme povinni se držet hodnot doporučených a tam jsou hodnoty dány.

 

Rozměry a značky

Též rozměr značky, ke které hodnotu R předepisujeme, je přesně dán. Pokud kreslíme ručně, nemusíme sice přesně odměřovat, ale značka by se měla blížit rozměrově údajům dle obr. 89.

 

Význam značek

I značky mají význam. Typ a) označuje povrchy obrobené i neobrobené, značka b) povrchy obráběné a značka c) povrchy neobrobené (odlitky, výkovky válcové profily atd.).

 

Umístění značek drsnosti na výkresech

Na součásti se umisťují značky dle obr. 91. Pozorně se podívejte, jak jsou značky napsány, který praporek je kde delší a že hodnoty jsou čitelné zespodu a zprava. Pokud není místo, může se uvést značka drsnosti na odkazovou čáru – viz obr. 92.Při provedení dle obr. 91 nezapomeňte, že hrot značky směřuje směrem k součásti, že hrot značky směřuje směrem k součásti – „do materiálu“ abyste se nepřipojili k dlouhé řadě expertů, kteří s oblibou tolerují drsnost vzduchu součást obklopující. Je-li kolem celého obvodu součásti stejná drsnost povrchu, připjí se na delší praporek značky malá kružnice. Přehled značek drsnosti povrchu se na výkrese uvádí do pravého horního rohu. Před závorku napíšeme tu hodnotu drsnosti, která obsahuje na výkrese nejvíce ploch. Na výkrese pak všechny plochy, které nejsou označené jinou hodnotou R mají tuto předepsanou drsnost. Poznámka: Prosím pány experty, nepiště už d výkresů značky drsnosti shodné se značkou předepsanou. Jednak to svědčí o vaší ledabylosti, jednak je to zbytečné a hlavně je to chyba (žádný údaj nesmí být kótován dvakrát)! Na počátku této kapitoly stojí psáno, že dosahování určité drsnosti závisí na způsobu obrábění. Na obr. 95 jsou informativní hodnoty drsnosti Ra dosažitelné běžnými způsoby obrábění. Další hodnoty jsou uvedeny v tabulkách. Informativní hodnoty drsnosti Ra dosažitelné běžnými způsob obrábění.