Normy čar, písma, formátů výkresů, měřítek

Čáry

I kreslení čar, jejich typ a tloušťka podléhá normě. Známe základní tloušťky čar – tenká, tlustá a velmi tlustá. Jejich poměr je 1:2:4. Tloušťka čar je sama o sobě normalizována. Příklad: uděláme-li tenkou čáru, např. 0.25, bude tlustá čára 0,5 a velmi tlustá 1,0. Základní typy čar jsou v tabulce. Též vzdálenosti mezi prvky podléhají normě – viz obr. 9. většinou kreslíme-li od ruky, děláme mezery podle citu. Kreslíme-li na počítači, tam jsou již poměry vzdáleností čárek či teček neprogramovány. Barva čar, bílá nebo černá, se obvykle volí podle podkladu. je dovoleno užít i barev jiných, ale jejich význam musí být vysvětlen na výkresech. Připravuje se i norma pro používání barev pro systémy konstruování v CAD. Navrhované barvy čar na monitoru jsou uvedeny v tabulce. Čáry na výkresech nemůžeme používat jak nás napadne. Platí pravidlo, kde použít plnou, kde čárkovanou, kde zase čáru tenkou nebo tlustou. tato základní pravidla jsou uvedena v tabulce. Pokud vám nějaký pojem zde uvedený mnoho neříká, nezoufejte. S rozšiřováním vašeho technického obzoru budou tato bílá místa mizet. Jestliže se čáry kříží, musí se zásadně protínat čárky, ne tečky. Pokud dochází ke styku čárkových čar ( např. v rozích), nesmí být styk v mezeře – viz obr. 12.

 

Písmo

Je samozřejmě nutné uvádět na výkresy kóty (číslice) nebo vzkazy a vyplňování popisových polí (písmena). Pro tyto operace používáme normalizované technické písmo. I tato norma prošla vývojem. Možná ještě ve výbavě otce některého z vás naleznete šablony se šikmým písmem. V současné dob používáme písma kolmého, byť dle norem ISO je uváděno v šesti druzích. Písmo kolmé typu A a B, písmo typu A a B šikmé, písmo typu CAD typu CA a CAD typu CB. V mezinárodní normě jsou pravidla i pro způsob psaní. Samozřejmě je výhodné psát na počítači. Dále můžeme použít suchách obtisků a je povoleno psát písmo i volnou rukou. Pokud nejsem ve psaní příliš zručný, mohu použít sítě, do které písmena zapisuji. V případě, že někdo není schopen psát lidsky, pokud se mu třese ruka stářím apod., může používat šablony. jsou různých velikostí a jsou běžně k dostání.

 

Formáty výkresů

Vzhledem k tvorbě i skladování výkresů, jejich zakládání do zpráv i šanonů, byl vždy požadavek na jich přesný rozměr. ten upravuje příslušná norma. Mohou být formáty základní, prodloužené nebo zvlášť prodloužené, ale přednostně volíme formáty řady A. Dříve platilo pravidlo, že na některé formáty kreslíme v jejich svislé poloze (A4) a na některé vodorovně (A3). Dnes je jedno, v jaké poloze kreslíme. Výkresové listy mohou být použity s delší stranou orientovanou vodorovně nebo svisle. Na výkres se umisťuje popisové pole vpravo dolů, přičemž se dotýká rámečku. navíc na výkrese musí být 4 středící úsečky, které usnadňují umístnění výkresu při reprodukci nebo mikrosnímkování – viz obr. 15. Kromě toho je možné vytvářet souřadnicovou síť pro všechny formáty, která slouží k usnadnění orientace na kreslící ploše. Norma ISO mimo sítě doporučuje na výkresový list nakreslit porovnávací měřítko ( bez číselných údajů( nejméně 5mm vysoké a 100 mm dlouhé s dělením po 10 mm.

 

 Skládání výkresů

Kopie výkresů se běžně skládají na formát A4. Podle ISO není přesný způsob, jak výkres skládat, vycházíme z vžité praxe. zatím nám stačí složit na formát A4 výkres formátu A3, protože se s větším formátem za první dva ročníky rozhodně nesetkáte. A nezapomeňte, že razítko musí být vždy na titulní stránce složeného výkresu.

Měřítka

Mezinárodní normy ISO obsahují doporučení měřítka a způsoby jejich zapisování. Měřítko zobrazení je určeno poměrem délky zobrazené k délce skutečné. Je-li na výkrese více než jedno měřítko, hlavní měřítko se zapíše do popisového pole, všechna ostatní k detailům či řezům. Doporučená měřítka jsou uvedena v tabulce. Je-li účelné použít většího zvětšení nebo menšího zvětšení než uvádí tabulka, smí se rozsah měřítek rozšířit v obou směrech násobkem celé mocniny čísla 10. Ve vyjimečných případech, kde nemůže být z funkčních důvodů užito doporučených měřítek, a jiných, jen tehdy, když by to bylo z hlediska velikosti a přehlednosti nutné.